Equip directiu

CÀRREC RESPONSABLE
Direcció                                        
Jordi Monsó
Cap d'estudis Assun Ferrer
Coordinació pedagògica Marta Cruz
Secretaria Rosa Reina