Comissió de diversitat

 El centre disposa d’una comissió d’atenció a la diversitat (CAD) encarregada de planificar, coordinar i fer el seguiment de les actuacions que es duen a terme per atendre la diversitat de l’alumnat dins del centre, la seva inclusió i potenciar totes llurs capacitats individuals. Aquesta comissió es reuneix amb una periodicitat setmanal, llevat de les setmanes en que és substituïda per les reunions de la Comissió Social.

 

foto CAD

 

Composició

 • El/La Coordinador/a pedagògic/a, que la presideix.
 •  El/La Psicopedagog/a
 •  Un professor/a de l’Aula Oberta
 •  Un professor/a del projecte Experimenta
 •   El/la representant de l’EAP
 • Tècnic/a Integració Social (TIS)
 •   Un/a representant de la USEE

 Si escau, els/les caps dels departaments de les àrees instrumentals (llengua i matemàtiques) i els coordinadors de cicle assistiran a les reunions d’aquesta comissió quan es tractin aspectes relacionats amb el tractament d’aquestes àrees o es requereixi alguna informació complementària pròpia del cicle.

Funcions:

a) Coordinació primària–secundària

 • Recollir i gestionar la informació del traspàs primària-secundària.
 • Preveure els recursos per atendre les NEE
 • Proposar l’agrupament de l’alumnat de 1r ESO tenint en compte els recursos disponibles.

b) Atenció a la diversitat de l’alumnat a l’aula ordinària.

 • Proposar mesures de reforç dels aprenentatges.
 • Proposar mesures d’ampliació dels aprenentatges.
 • Orientar en quant a la metodologia al professorat
 • Proposar l’alumnat que ha de dur full de seguiment

c) Programes de diversificació curricular.

 • Coordinar i fer el seguiment dels diferents programes de diversificació curricular (Aula Oberta, Projecte FAIG, Projecte experimenta, etc.)
 • Confeccionar i actualitzar el protocol d’ingrés i/o sortida de l’alumnat als diferents programes de diversificació curricular.
 • Valorar propostes d’ingrés i sortida d’alumnes als diferents programes de diversificació curricular.
 • Vetllar per la correcció i coherència de les adaptacions curriculars.
 • Assessorar en el procés d’avaluació/acreditació de l’alumnat dels diferents programes de diversificació curricular.
 • Fer propostes d’acreditació en acabar l’etapa, i cerca de possibles sortides per l’alumnat.

d) Plans individualitzats

 • Orientar el professorat sobre les característiques de l’alumnat que ha de tenir un PI.
 • Coordinar les actuacions realitzades dins dels PI.
 • Valorar els resultats de l’avaluació de l’alumnat amb PI.

e) Programes de diversificació curricular específics per alumnes amb inadaptació al medi escolar i risc d’exclusió social (UEC).

 • Establir el procés i determinar el perfil d’alumnat que calgui derivar a una Unitat d’Escolarització Compartida (UEC)
 • Fer el seguiment periòdic de l’evolució de l’alumnat derivat a la UEC
 • Proposar la finalització, acreditació i orientació de l’alumnat.

f) Atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials

 • Revisar les adaptacions de l’alumnat amb NEE.
 • Fer un seguiment periòdic de l’evolució de l’alumnat amb NEE.
 • Revisar les actuacions fetes amb l’alumnat amb NEE.
 • Assessorar en el procés d’avaluació/acreditació de l’alumnat amb NEE.

g) Unitats de suport a l’educació especial (USEE)

 • Revisar les adaptacions curriculars, horàries i metoldològiques de l’alumnat de l’USEE
 • Fer un seguiment periòdic de l’evolució de l’alumnat de l’USEE
 • Revisar les actuacions de l’alumnat de l’USEE
 • Assessorar en el procés d’avaluació/acreditació de l’alumnat de l’USEE
 • Proposar actuacions i estratègies d’intervenció als equips docents.
 • Concretar el protocol per a l’acollida de l’alumnat de nova incorporació a l’USEE.
 • Concretar els protocols d’intervenció en situacions de crisi.
 • Panificar, conjuntament amb els serveis educatius de la zona, la continuïtat de l’alumnat en finalitzar l’educació obligatòria.

h) Coordinació de la intervenció ELIC (atenció a l’alumnat nouvingut)

 • Fer el seguiment de l’alumnat nouvingut i fer propostes de millora per a la seva incorporació al centre.

i) Coordinació de la intervenció de l’EAP

 • Coordinar les demandes del equips docents a l’EAP
 • Prioritzar i valorar les demandes a l’EAP
 • Traspassar la informació i donar orientacions posteriors a l’avaluació de l’alumnat.

j) Coordinació de la intervenció del TIS

 • Coordinar les demandes dels equips docents al TIS
 • Prioritzar i valorar les demandes al TIS.
 • Fer un seguiment periòdic de l’evolució de l’alumnat amb seguiment del TIS.